Static Route در سیسکو

4/5
Static route

در این مقاله می خواهیم در رابطه با Static Route استاتیک روت در سیسکو آموزش دهیم. سناریو زیر مربوط به Static Route می باشد:

وارد تنظیمات روتر۱ می شویم و به اینترفیس های براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

اینترفیس FA 0/0

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 192.168.1.100 255.255.255.0

NO SHUTDOWN

و اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 10.10.10.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات روتر۲:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 10.10.10.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 20.20.20.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات روتر۳:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 20.20.20.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 30.30.30.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات روتر۴:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 30.30.30.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 192.168.200.1 255.255.255.0

NO SHUTDOWN

دراین سناریو باید به هرچهار روتر تمام روت های را که نمی شناسند را اضافه کنیم.

در روتر۱ شبکه های ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ و ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ به صورت Connected متصل شده اند.بنابراین باید شبکه های ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ ، ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰ را اضافه نماییم.

با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

Static Route

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ به صورت connected در جدول روت وجود دارند.

(حرف C به معنای CONNECTED می باشد.)

 

با استفاده از دستورات زیر در روتر۱ برای شبکه های ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ , ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

شکل کلی دستور به صورت زیر می باشد:

Ip route destination network address   destination subnet mask  next hop

Destination Network Address: آدرس شبکه مقصد که قرار است به آن روت داشته باشیم را می نویسیم.

Destination Subnet Mask: این قسمت باید Subnet Mask مقصد رو وارد کنیم.

Next Hop Ip Address: برای رسیدن به مقصد آدرس IP روتر بعدی را وارد می کنیم.

ابتدا روتر ۱ با استفاده از تصویر زیر روت ها را اضاف می کنیم:

در روتر ۲ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۲ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

Static Route

در روتر ۳ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت Connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۳ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

Static Route

در روتر ۴ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت Connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۴ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰  و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰  روت می نویسیم:

بنابراین جدول روت تمام روترها تکمیل شد.

با استفاده از دستور show Ip Route می توانیم تمام روت ها را ببینیم. در هر روتر باید ۵ روت داشته باشیم که دو شبکه به صورت Connected و سه شبکه هم به صورت Static اضافه شده اند.

به عنوان مثال در روتر۱ با استفاده از دستور show ip route می توانیم جدول روت را مشاهده می کنیم:

Static Route

حرف C  یعنی Connected roue و حرف S هم Static route را نشان می دهد.

تنظیمات آدس دهی کامپیوترها را به صورت زیر تنظیم می کنیم:

تنظیمات PC-1

Static Route

تنظیمات PC-2

Static Route

و حال کامپیوترهای شبکه باهم می توانند ارتباط برقرار نمایند و Ping داشته باشند.