آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی Port Forwarding در روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ

4/5

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی Port Forwarding در روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ  ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﺑﺮان روﺗرھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از راه دور

و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪه وﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺳﮭﺎی داﺧل ﺷﺑﮑه رو در ﺑﺳﺗر اﯾﻧﺗرﻧت

ﻗرار ﺑدن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻌب و اﻓراد ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن از gnidrawrof trop اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم.

در ﺳﻧﺎرﯾو زﯾر ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎ را در ﺑﺳﺗر اﯾﻧﺗرﻧت اﻧﺗﻘﺎل دھﯾم ﺗﺎ از طرﯾق ﮔوﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﺑﻠت ﺗﺻﺎوﯾر را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم .

اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی آی ﭘﯽ ادرس اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ :

ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾک   P Static در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

DVR  یا NVR و  IP PBX خود خواهید داشت تا از طریق اﯾﻦ آدرس ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ IP اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻮﺷﺘﻦ رول DSTNAT  ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ادرس

IP  را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد وصل شوید .

اﻣﺎ DSTNAT ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد ؟

اﯾﻦ ﻧﻮعnat را زمانی  را زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑه

Public ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. در این عمل IP Public  ﺧﻮد را ﺑﻪ IP Private ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

در واﻗﻊ   DSTNAT    آدرس ﯾﺎ ﭘﻮرت ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ آدرس ﯾﺎ ﭘﻮرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ، ﺑﺎﯾﺪ از DSTNAT اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ NAT <- Firewall <- IP رﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن ﯾﮏ رول ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﭘﻨﻞ  DVR ﻣﺎ روی آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۲۵۵.۱۰۰ و ﭘﻮرت ۸۰۸۰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس آی ﭘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۸۸.۳۴.۲۳۷.۲۴

و ﭘﻮرت ۸۱ آن رﺟﻮع ﮐﺮد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻨﻞ   DVR   ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ Port Forwarding در روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن ﯾﮏ رول ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ۲  IAX ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی PBX ﻣﺎ رﺟﯿﺴﺘﺮ

ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ . ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ۲   IAX    از ۴۵۶۹  UDP     اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) ﭘﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی Port Forwarding در روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ   IP Static  از ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎن  Extension ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮده

و ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ IP  آدرس داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی Port Forwarding در روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ  اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی آی ﭘﯽ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ :

 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ IP داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آدرس IP ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ادرس IP ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ DNS ﯾﺎ DDNS اﺳﺖ .

ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲ DDNs  ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم MikroTik Cloud ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻧﺴﺨﻪ ۶.۱۴ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای RouterBOARD  ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .

رﮐﻮرد DNS ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ آدرس آی ﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ رﮐﻮرد DNS ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ان اﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آدرس IP آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ Cloud <- IP رﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .

از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ DNS Name ﺑﻪ روﺗﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ NAT <- Firewall <- IP رﻓﺘﻪ و رول ﻫﺎی

زﯾﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ  DNS Name از ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎن  Extension ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﺗﺬﮐﺮات :

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺮوﯾﺲ   DDNS   اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻔﺎد CGNAT نکﺮده ﺑﺎﺷﺪ .

به  دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد از روش Port Forward ﺑﺮای Publish ﮐﺮدن IP-PBX اﺳﺘﻔﺎده شود .