آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ

4/5
آموزش ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ یا Content Filtering ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎی زﯾﺮ فیلترینگ فایروال میکروتیک ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ Regular Expression در ﻓﺎﯾﺮوال اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )Layer7 Protocols( اﻣﺎ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 ﺳﻨﺎرﯾﻮ اول آموزش ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ :

فیلترینگ فایروال میکروتیک ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎص  در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎم آن ﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ mikrotik  ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭘﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن روﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .   ﺑﺎ آموزش ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ که  اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ www.mikrotik.com و ﯾﺎ www.thaimikrotik.com اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺳﻨﺎرﯾﻮ دوم فیلترینگ محتوا میکروتیک :

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺧﺎص در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ زﯾﭗ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ . ﭘﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ http://dl.soft98.ir/soft/m/mozilla.firefox.57.0.20en.x86.zip دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ، VPN و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ …

نکات فیلترینگ  میکروتیک :

  •   در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ Src Address در رول ﻫﺎ، اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ .
  • ﺑﺎ اﻓﺰودن log=yes ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رول ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ .