آشنایی با InterVLAN Routing و سوئیچ Multi Layer

4/5
سوئیچ Multi Layer 

InterVLAN Routing و سوئیچ Multi Layer

در مطلب قبل راجع به InterVLAN Routing صحبت کردیم. در واقع به ارتباط بین VLANهای مختلف توسط روتینگ InterVLAN می گویند، روتینگ بین VLANها توسط روتر یا سوئیچ Multi Layer انجام می شود.

امروزه در بیشتر سازمان ها از سناریو سوئیچ Multi Layer استفاده می شود که پورت های این سوئیچ به صورت لایه ۳ هستند یعنی قابلیت آدرس دهی و روتینگ را دارند.

دراین سناریو برای InterVLAN Routing بین VLAN ها از سوئیچ مدل ۳۷۵۰  که یک نمونه از سوئیچهای Multi Layer می باشد استفاده می کنیم:

InterVLAN Routing

تنظیمات سوئیچ Multi Layer:

هر پورت دارای دو مد می باشند که عبارتند از: Access – Trunk

Trunk:

اگر پورت سوئیچ به یک دیوایس دیگر مثل روتر یا سوئیچ متصل باشد باید ازاین مد استفاده کنیم. اگر پورتی در حالت Trunk باشد یعنی تمام VLANها ازیک دستگاه عبور می کند و به دستگاه دیگر می رسد.(یعنی VLANها را ازخود عبور می دهد.)

Access:

زمانی که پورت سوئیچ به PC متصل باشد اینترفیس را دراین مد قرار می دهیم.

با توجه به این سناریو با دو سوئیچ ۱ و ۲ متصل می باشد بنابراین پورت های اینترفیس Fa0/1 و Fa0/2 را باید در مد trunk قرار دهیم.

ابتدا وارد اینترفیس fastethernet 0/1 می شویم.

۱-Interface Fastethernet 0/1

سپس با دستور زیر نوع Encapsulation را مشخص می کنیم که دستگاههای سیسکو دوپروتکل را برای Encapsulation ساپورت می کند که عبارتند از:

dot1q  – ISL

dot1q یک پروتکل عمومی و استاندارد می باشد ، در صورتی که پروتکل ISL فقط مربوط به دستگاه های سیسکو می باشد.

۲-Switchport Trunk Encapsulation dot1q

 

 

بنابراین ابتدا نوع پروتکل را مشخص می نماییم که dot1q می باشد و سپس بادستورزیر این اینترفیس را وارد مد Trunk می کنیم:

۳-Switchport Mode Trunk

سپس وارد اینترفیس Fa0/2 شده و دستورات مورد نیاز که در مرحله قبل توضیح دادیم را وارد می کنیم:

۱-Interface Fastethernet 0/1

۲-Switchport Trunk Encapsulation dot1q

۳-Switchport Mode Trunk