ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان را اﮐﺴﭙﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟

4/5

و ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﯾﮏ ﺳﺮور VoIP ﺑﺪون وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺮوال و ﺳﺎﯾﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺣﻤﻼت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮورﻫﺎ و ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد، اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی

ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی VoIP

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ، ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ آدرس ﻫﺎی IP در دﻧﯿﺎ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وIANA ﻣﺴﺌﻮل

ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرس ﻫﺎی IP ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی آدرسIP ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی IP  آدرس ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﭘﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻧﺎل ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ شکل

در منوی Files ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ New Terminal ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آن را Import ﮐﻨﯿﺪ .

 

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آدرس ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻼک ﻫﺎی  IP   ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .

 

ﺳﻨﺎرﯾﻮ اول: ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ از ﺳﻤﺖ WAN  ﻓﻘﻂ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻓﯿﻠﺘﺮ رول زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

 

ﺳﻨﺎرﯾﻮ دوم: ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ از ﺳﻤﺖ WAN از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد . بدﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ رول ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ Src Address List ﭼﮏ ﺑﺎﮐﺲ NOT  را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار دهید .