ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ Backup ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در FTP آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ ؟

4/5

در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﮏ آپ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﮏ آپ ﮔﯿﺮی اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﭙﯽ ﻫﺎﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت دارد .

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﮕﺎم آﺳﯿﺐ دﯾﺪن و ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی روﺗﺮﺑﺮد ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮق، ﺿﺮﺑﻪ، آﺗﺶ ﺳﻮزی و… آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ

اتفاق ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎشد

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﮏ آپ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮور FTP را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .

ﺳﻨﺎرﯾﻮ زﯾﺮ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی  روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ. ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ

ﺧﻮد ﺑﮏ آپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻓﻀﺎی  ﺷﺨﺼﯽ آﭘﻠﻮد ﮔﺮدد .

ﮔﺎم ﺳﻮم) اﯾﺠﺎد اﺳﮑﺠﻮل ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮏ آپ در ﻓﻀﺎی در ﻣﺴﯿﺮ

System scheduler /   ﯾﮏ رول دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، اﻃﻼﻋﺎت اﮐﺎﻧﺖ FTP ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از URL  در ﺑﺨﺶ آدرس ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان DNS Client ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا اﺳﮑﺠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آﭘﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .

FTP ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮏ آپ در آن ﻓﻀﺎ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .