راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل ، الستیکس، FreePBX

4/5
راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل

یکی از روش های اتصال خطوط شهری و E1 به نرم افزار مرکز تلفن ایزابل، استفاده از گیت های ویپ سیسکو می باشد. برقراری ارتباط بین مرکز تلفن سیسکو CME و ایزابل نیازمند راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل است.این ترانک می بایست در دو طرف تنظیم شده و سپس تماس های مورد نظر به سمت طرف مقابل ارسال شود.

روش ایجاد ترانک بین روتر سیسکو و ایزابل، الستیکس، FreePBX

برای ایجاد ترانک بین سیسکو و ایزابل باید در هر دو طرف سیسکو و ایزابل یا FreePBX تنظیمات لازم را انجام دهید. یکی از نکاتی که مد نظر باید داشته باشید نوع گیت وی ویپ سیسکو است. بررسی کنید تعداد خطوط آنالوگ و E1 که پشتیبانی می کنند مطابق با نیاز شما باشد. برای دیدن مشخصات آن می توانید از لیست محصولات گیت وی ویپ سیسکو به همراه اطلاعات فنی آن استفاده کنید.

تنظیم گیت وی ویپ سیسکو برای ترانک بین ایزابل و الستیکس

ابتدا یک ترانک از نوع SIP می سازیم. برای این منظور از دستور dial-peer voice استفاده می شود. در اینجا می خواهیم تمامی تماس های ورودی از سمت گیت وی به سمت ایزابل، الستیکس، FreePBX برود. IP سیسکو ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱۰ و ایزابل ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱۱ است.

Router#configure terminal
Router(config)#
dial-peer voice 400 voip
destination-pattern 400
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.10.11
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw

سپس در پورت های صدا تعریف میکنیم تماس ها به سمت این ترانک برود.

voice-port 0/1
connection plar 400

اکنون باید بگوییم تمامی تماس های ورودی به سمت خطوط آنالوگ بروند. تمامی خطوط را در یک ترانک گروپ قرار می دهیم. روش آن را در اتصال خطوط آنالوگ به CME می توانید ببینید.

dial-peer voice 101 pots
no digit-strip
destination-pattern .T
trunkgroup 1

موردی که در روتر های سیسکو وجود دارد تنظیمات مربوط به قطع شدن خط پس از پایان مکالمه است که در صورت عدم تنظیم خط اشغال باقی می ماند. برای قطع شدن خطوط پس از مکالمه و تنظیمات کالر آی دی روش اتصال خطوط آنالوگ به CME را مطالعه فرمایید.

نکته: در صورتی که DNS Server در تنظیمات ایزابل یا الستیکس نزدیک و لوکال نباشد، دچار کندی در برقراری تماس ها خواهید شد.

تنظیم ترانک ایزابل، الستیکس، FreePBX

در ایزابل از منوی سمت چپ PBX > PBX Configuration > Trunks > Add SIP Trunk را انتخاب می کنیم. تنظیمات ترانک باز می شود. یک نام به آن می دهیم.

 

راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل
راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل

در قسمت Outgoing Settings بخش Trunk Name یک نام به آن می دهیم و سپس PEER Details را مطابق زیر پر می کنیم.

host=192.168.10.10
type=friend
qualify=yes
nat=no
insecure=very
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
disallow=all
allow=ulaw&alaw

 

 

در قسمت Incoming Settings بخش USER Context را نام می دهیم و سپس USER Details را مطابق زیر پر می کنیم.

host=192.168.10.10
type=friend
qualify=yes
nat=no
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw&alaw

 

تنظیم تماس های ورودی از ترانک بین سیسکو و ایزابل

حالا باید به الستیکس بگوییم تماس های ورودی را به کجا منتقل کند. برای اینکار از منو PBX > PBX Configuration > Inbound Routes > Add Incoming Route را انتخاب می کنیم.

راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل
راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل

یک توضیح کوتاه در Description می نویسیم. DID Number مطابق شماره dial-peer ای است که در ترانک سیسکو تعریف کرده ایم. سپس در آخر صفحه تماس های ورودی به کجا بروند را انتخاب می کنیم.

نکته: شما می توانید خطوط را تفکیک کنید. برای هر خط یک dial-peer مجزا در سیسکو تعریف کرده و برای هر کدام یک inbound Route جدا با DID های مختلف بنویسید. با این روش هر خط را روی یک داخلی یا IVR می توانید بفرستید.

راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل
راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل

تنظیم تماس های خروجی

تماس های خروجی را به سمت سیسکو می فرستیم. برای اینکار از منو PBX > PBX Configuration > Outboaund Routes > Add Route را انتخاب می کنیم. یک روت آماده هم در زمان نصب ساخته می شود که می توانید آن را ادیت کنید.

Route Name: یک نام می دهیم

Dial Patterns that will use this Route: روش خروج شماره را تعیین می کنیم. در اینجا می گویم با پیش شماره ۹ از ایزابل خارج شوند.

Trunk Sequence for Matched Routes: در این قسمت ترانکی را که قبلا ساخته ایم وارد می کنیم.

راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل
راه اندازی ترانک بین سیسکو و ایزابل

اگر سیسکو به عنوان مرکز تلفن CME استفاده شود و بخواهیم داخلی ها همدیگر را بگیرند در DialPeer روت مینویسم. برای آشنایی با روش روت نوشتن در سیسکو ارتباط ترانک بین روتر های سیسکو را ببینید.

در صورتی که بخواهید شماره گیری از خطوط مختلف به تفکیک انجام شود، برای ایزابل Outbound روت های جدا بنویسد. روت به شکلی نوشته شود که پیش شماره حذف نشود. فقط قسمت Match Pattern را بنویسد .۹ و بقیه قسمت ها را خالی بگذارید. با اینکار شماره به همراه ۹ در قبل آن به سمت سیسکو میرود.

حال در سیسکو dial-peer به این شکل میشود.

dial-peer voice 310 pots
trunkgroup 1
destination-pattern 9.T
digit-strip

با اینکار زمانی که اول ۹ و بعد شماره گیری کنید، شماره به سمت سیسکو میاید. سیسکو ۹ را حذف کرده و به سمت Trunkgroup 1 ارسال میکند. میتوانید برای Outbound Route های مختلف پیش شماره های متفاوت مانند .۸ و غیره تعریف کنید. در زیر پورت های Voice ترانک با شماره های مختلف بگذارید. هر پیش شماره را به یک خط هدایت کنید.