آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ VMware ESXI

4/5

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ VMware ESXI به همراه تصویر :

ﻧﺼﺐ VMware ESXI ، ﻓﺎﯾﻞ  ISO    را از وب ﺳﺎﯾﺖ VMware  داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ  VMware ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .

در  ﻗﺴﻤﺖ  ESXI ISO hypervisor  ﺑﺮ روی   manual download    کلیک ﮐﻨﯿﺪ :

ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه را روی ﯾﮏ DVD  راﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

DVDﺣﺎویESXI 5.5  را در دراﯾﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آن راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮت ﺷﺪن آﻏﺎز ﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻨﺴﺘﺎﻟﺮ ESXI 5.5  را  ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﺪ .

آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﯾﻨﺘﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻧﺼﺐ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ :

 

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ، ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﯾﻨﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ :

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ VMware ESXI :ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن    دکمه ی   ۱۱ f    ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮ )(End User License Agreement ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﺪ :

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺼﺐ VMware ESXI ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿد

اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ۵.۵ ESXI را در ﯾﮏ ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ  USB ﻓﻠﺶ دﯾﺴﮏ ۴  GBاﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ اﯾﻨﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ :

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ۵.۵ ESXI  ، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺪاری داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﯾﻨﺘﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ :

 

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺼﺐ VMware ESXI  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ روت رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ . اﯾﻨﺴﺘﺎﻟﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﭽﯿﺪه  اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﺸﺪاری ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺴﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺴﻮرد اﯾﻨﺘﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ :

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺴﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

  اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎی اﯾﻦ دﯾﺴﮏ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ . ﺑﺮای اداﻣﻪ دﮐﻤﻪ ″“F11 را ﺑﺰﻧﯿﺪ :

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻫﺎردی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﻣﯿﺸﻮد .

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . ﺻﻔﺤﻪ ی زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ DVD ﻧﺼﺐ   ESXIرا ﺧﺎرج  ﮐﺮده و ﺳﺮور را رﯾﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﻫﺎﺳﺖ  ESXI ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .