وبلاگ

 

 

 

 

میکروتیک
novinpouyanet

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان را اﮐﺴﭙﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟

و ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ادامه مطلب »
میکروتیک
novinpouyanet

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ

آموزش ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ محتوا ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ یا Content Filtering ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ،

ادامه مطلب »
میکروتیک
novinpouyanet

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ VMware ESXI

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ VMware ESXI به همراه تصویر : ﻧﺼﺐ VMware ESXI ، ﻓﺎﯾﻞ  ISO    را از وب ﺳﺎﯾﺖ VMware  داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر

ادامه مطلب »
مفاهیم شبکه
novinpouyanet

اشنایی با پروتکل sip

آشنایی با پروتکل sip   آشنایی با پروتکل sip   این پروتکل یکی از /روتکل های رایج در شبکه های voip است و در لایه

ادامه مطلب »
مفاهیم شبکه
novinpouyanet

معرفی استاندارد اترنت

معرفی استاندارد اترنت استاندارد Ethernet  در حدود سال ۱۹۸۰ با نام استاندارد IEEE 802.3 پایه ریزی شد این استاندارد در گذشته دارای سرعتی معادل ۱۰Mbps

ادامه مطلب »

اشنایی با شبکه PSTN

  اشنایی با شبکه PSTN شبکه های مخابراتی PSTN یک شبکه ی سوییچینگ مداری است که وظیفه ان ارتباط دهی تماسهای تلفنی و انتقال پیامهای صوتی

ادامه مطلب »
مفاهیم شبکه
novinpouyanet

آشنایی با pbx ها

We love these outfits styled by Phyllis Evans Baker for a Calvin Klein collaboration with the Marie Claire & Esquire teams. You can find mas on their website, primed for purchase. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ادامه مطلب »
خدمات شبکه 2021

خدمات شبکه ۲۰۲۱

چگونگی ارائه خدمات شبکه ۲۰۲۱ ۱-خدمات شبکه غیرحضوری : دراین روش کارشناس شرکتی که از قبل با آن قرارداد بسته اید این امکان را دارد

ادامه مطلب »